WAT KOST EEN LANDMETER? | BAREMA

 
Het letterlijk barema

Hieronder wordt een meer gedetailleerde opgave de belangrijkste ereloontarieven die worden gehanteerd door de erkende landmeters-experts.

Gebruik hiervan is bedoeld voor de professional.

Alle waarden zijn geïndexeerd ( 114.48 )

Alle bedragen zijn exclusief BTW (momenteel 21%) en kosten


Afpalingen zonder opmeting en berekening van de oppervlakten
Onderzoek van de eigendomstitels en van de documenten verstrekt door partijen.

Opzoekingen in de minuten van notarissen, in de Atlas der Buurtwegen, bij het Kadaster, in de minuten van confraters, enz...

Allerlei prestaties.

ereloon op te stellen volgens uurloon.


Afpaling met opmeting en berekening van de oppervlakten

Inhoudend het opmeten van de bestaande toestand en de uiterlijke merktekens, de eventuele hermaterialisering van de oude grenzen, het opstellen van een minuut en de berekening van de oppervlakten.

ereloon zoals opmetingen


Afpaling: materialisatie van de definitieve grenzen met inbegrip van de grenspalen en getuigen
29.34 € ( 1 183 F ) per geplaatste grenspaal plus kostprijs van de grenspaal.

Minimum : 118.22 € ( 4 769 F )

De herplaatsing van een verdwenen grenspaal, welke geplaatst werd naar aanleiding van een vroegere opmeting, en waarvan een minuut beschikbaar is, wordt aangerekend volgens uurloon en onkosten.


Muurovername

Deze opdracht omvat : het opmeten van de over te nemen muurgedeelten, het opstellen van een plan, de vastlegging van de eenheidsprijzen, de berekeningen; opstellen van muurovernamedocument in vier exemplaren; ondertekeningsformaliteiten en registratieformaliteiten.

 • basis (en minimum) ereloon : 295.62 € ( 11 925 F )
 • plus een bedrag te berekenen op de berekende waarde van de totale gemeenschappelijk te maken muurgedeelten :
  • 6% van 0 tot 1.250 €
  • +4% van 1.250 tot 10.000 €
  • + 3% boven 10.000 €

De gezworen landmeter-expert alleen optredend ten verzoeke van de twee partijen heeft het recht de hierbovenvermelde erelonen te verhogen met 50%; iedere partij komt alsdan voor de helft tussen in deze erelonen.


Onteigeningen

Het verslag omvat een gedetailleerde studie van alle onteigenings- en schattingselementen.

 • vaste som van 173.47 € ( 6 998 F )
  • + 4‰ van 0 tot 12.500 €
  • + 3‰ van 12.500 tot 25.000 €
  • + 2‰ van 25.000 tot 125.000 €
  • + 1‰ boven 125.000 €


Opmetingen: algemeen

Het opstellen van een proces-verbaal van meting met bijhorend plan vereist naast de terreinopmetingen het nazicht van diverse documenten zoals : eigendomstitels, proces-verbalen van afpaling, rooiplannen, vroegere meetplannen, atlas der buurtwegen, enz...

De erelonen omvatten de normale prestaties voor het opzoeken van deze documenten, de terreinverrichtingen, de berekeningen, het opstellen van een plan en van een proces-verbaal van opmeting.

Het opzoeken van de juridische grenzen (grenspalen en andere) dient afzonderlijk aangerekend worden.

De erelonen voor opmetingen welke bijzondere moeilijkheden meebrengen, o.a. in verband met de configuratie en de occupatie van de gronden, dienen vermeerderd te worden, in functie van deze moeilijkheden.

Het totaal ereloon voor opmeting bestaat steeds uit de samentelling van volgende elementen :

 • een proportioneel bedrag van de oppervlakte van het vastgoed;
 • een systematische % van de actuele waarde van het vastgoed;
 • kostprijs en plaatsingskosten van de nieuwe grenspalen; de plaatsing van een grenspaal is aan te rekenen als vermeld in hoofdstuk afpaling
 • het opzoeken van de juridische grenzen;
 • de onkosten en uitgaven.


Opmetingen bouwgronden (residentiële bouwgronden, industriëlebouwgronden of eigendommen waarvan de gebouwen verwijderd zijn van de eigendomsgrenzen)

 • proportioneel met de oppervlakte :
  • 0 tot 10 aren : forfaitaire som 461.07 € ( 18 599 F )
  • 10 tot 20 aren : 33.03 € ( 1 332 F ) per are
  • 20 tot 50 aren : 15.58 € ( 628 F ) per are
  • 50 tot 100 aren : 4.79 € ( 193 F ) per are
  • boven 100 aren : 2.55 € ( 103 F ) per are
 • systematische promille van de waarde :
  • 2‰ van de actuele waarde tot 500.000 € (met minimum : 65.69 € ( 2 650 F ) )
  • 1‰ van de actuele waarde boven 500.000 €


Opmetingen: landbouwgronden, weiden, boomgaarden, bossen, vijvers, enz.

 • proportioneel met de oppervlakte :
  • 0 à 70 aren : forfaitaire som 461.07 € ( 18 599 F )
  • 70 à 100 aren : 3.26 € ( 131 F ) per are
  • boven 100 aren : 2.55 € ( 103 F ) per are
 • systematische promille van de waarde : idem bouwgronden


Opmetingen: bebouwde eigendommen

 • proportioneel met de oppervlakte : idem bouwgronden
 • systematische promille van de waarde :
  • 3‰ van de actuele waarde (grond + gebouw) tot 125.000 € met minimum : 130.03 € ( 5 245 F )
  • 2‰ van de actuele waarde (grond + gebouw) van 125.000 tot 500.000 €
  • 1‰ van de actuele waarde (grond + gebouw) van 500.000 tot 1.250.000 €
  • ½‰ van de actuele waarde boven 1.250.000 €


Plaatsbeschrijvingen (bij aanvang en einde van werken of huur)

Indien de bouwheer de erelonen ten zijne laste neemt met tussenkomst van twee experten
De onkosten en erelonen voor de twee experten welke tegensprekelijk optreden, alle dactylografiekosten inbegrepen, worden berekend als volgt :

 • opening van het dossier : 106.42 € ( 4 293 F )
 • plus, per getypte bladzijde : 25.99 € ( 1 048 F )
 • minimum per plaatsbeschrijving : 366.28 € ( 14 775 F )

De onkosten en erelonen bij nazicht einde werken worden berekend als volgt:

 • per bladzijde nazicht : 7.12 € ( 287 F )
 • per bladzijde dactylografie : 25.99 € ( 1 048 F )
 • minimum per nazicht einde werken : 366.28 € ( 14 775 F )

Indien de bouwheer de erelonen ten zijne laste neemt met tussenkomst van één expert of indien elke partij de honoraria van zijn expert ten laste neemt

De onkosten en minima-erelonen, alle dactylografiekosten inbegrepen, worden berekend als volgt:

 • opening van het dossier : 63.82 € ( 2 574 F )
 • plus, per getypte bladzijde : 18.98 € ( 765 F )
 • minimum per plaatsbeschrijving : 253.02 € ( 10 207 F ) (één expert) of 183.04 € ( 7 383 F ) (een expert per partij).

De onkosten en erelonen bij nazicht einde werken worden berekend als volgt:

 • per bladzijde nazicht : 3.54 € ( 143 F )
 • plus, per getypte bladzijde : 18.98 € ( 765 F )
 • minimum per plaatsbeschrijving : 253.02 € ( 10 207 F ) (één expert) of 183.04 € ( 7 383 F ) (een expert per partij).
 • Onkosten en honoraria voor bijzondere werkzaamheden
 • Meer dan zes kopieën van een getypte bladzijde, worden extra aangerekend.
 • Wanneer de experten of de enige expert beslissen van foto's toe te voegen aan hun/zijn proces-verbaal, wordt elke bladzijde bevattend twee foto's 9/13 geteld als een getypte bladzijde. De laatste bladzijde, welke eventueel slechts één foto telt, wordt aangerekend aan dezelfde prijs.
 • Wanneer waterpassen, nazicht van loodrechtheid, getuigen plaatsen noodzakelijk of verplicht zijn, worden de prestaties hiertoe supplementair berekend qua erelonen en kosten.


Schattings-expertisen

Expertisen van de actuele waarde van vastgoed (voor aankoop, verkoop, hypothecaire lening, successie-aangiften, inbreng in maatschappijen, verdelingen, enz...) bevatten het plaatsbezoek met gedetailleerde beschrijving, opzoeking en analyse van de vergelijkingspunten, het eigenlijke schattingswerk en het opstellen van een verslag.

Voor werkzaamheden welke meer doorgedreven analyses, het opmaken van plannen of schetsen, de discussie van de waarde-elementen, enz... vereisen, dienen de erelonen verhoogd te worden in functie van de ontwikkelingen van de expertise.

Voor expertisen betreffende verstreken periodes worden de erelonen opgesteld op basis van de huidige waarden. In betreffend geval worden zij verhoogd om rekening te houden met de ontmoette moeilijkheden.

Voor de expertisen van heractualisering, van herschatting van balanswaarden of op basis van documenten verstrekt door verzoeker en waarvoor de gebruikelijke prestaties niet nodig zijn voor het opstellen van het expertiseverslag, verdient het aanbeveling rekening te houden met de aangeboden faciliteiten van de verstrekte documenten of van deze in het bezit van de expert.


Schatting waarde bebouwde eigendommen

Ereloon in functie van de geschatte waarde:

 • van 0 tot 75.000 € : vaste som (en minimum) van 295.62 € ( 11 925 F )
 • + 3‰ van 75.000 tot 125.000 €
 • + 2‰ van 125.000 tot 1.250.000 €
 • + 1‰ van 1.250.000 tot 6.250.000 €
 • + ½‰ boven de 6.250.000 €


Schatting waarde onbebouwde eigendommen (gronden, bouwgronden, weiden, enz...)

Ereloon in functie van de geschatte waarde:

 • van 0 tot 50.000 € : vaste som  (en minimum) van 247.20 € ( 9 972 F )
 • + 3‰ van 50.000 tot 250.000 €
 • + 2‰ boven de 250.000 €


Voorafgaandelijke schatting - controleschatting

De expert wordt aangesteld bij gemeenschappelijk akkoord van de partijen: erfgenamen en de ontvanger van de Registratie.
Expertiseverrichtingen volgens de wettelijke formaliteiten

Officiële neerlegging van het verslag
Ereloon voor één expert, op basis van het schattingsbedrag: 3‰.

Ereloon voor een college van experten, op basis van het schattingsbedrag: 2‰ per expert.
Minimumtarief : per geëxpertiseerd gebouw : 492.54 € ( 19 869 F )


Schattingen opmerkingen
Bovenstaande tarieven zijn van toepassing voor een courante expertise van gegroepeerde eigendommen, waarvan de waarde beneden de 2.500.000 € ligt.
Boven deze waarde dient men rekening te houden met de onvermijdelijke matiging.


Schatting huurwaarden

niet-commerciele huur: Ereloon in functie van de geschatte waarde:

 • van 0 tot 3.750 €/jaarlijkse huurprijs : vaste som 183.41 € ( 7 398 F )
 • + 3% van de jaarlijkse huurprijs van 3.750 tot 12.500 €
 • + 1% voor het gedeelte boven de jaarlijkse huurprijs van 12.500 €
 • minimum : 248.05 € ( 10 006 F )

commerciele huur: de schatting van de handelshuren vereist een meer complexe en meer delicate studie.

De gevolgen, langdurig en soms gerechtelijk, engageren de verantwoordelijkheid van de expert.

Bovenstaande erelonen zullen dan ook vermeerderd worden in verhouding met de belangrijkheid van het dossier.


Schaderaming na werken of bij uittredende huur

Voor (iedere) expert:

Erelonen gebaseerd op de waarde van de schade op het ogenblik van de expertise:

 • 20% tot 125 €
 • 15% van 125 tot 500 €
 • 10% van 500 tot 1.250 €
 • 8% van 1.250 tot 2.500 €
 • 6% van 2.500 tot 12.500 €
 • 3,5% van 12.500 tot 125.000 €
 • 1,5% van 125.000 tot 500.000 €
 • 1% boven 500.000 €
 • minimum : 182.64 € ( 7 367 F ) , enkel toe te passen wanneer de schadevergoeding NIET complementair is met een nazichtsverrichting.
 • Ingeval de taak van de landmeter-expert vergemakkelijkt wordt door de beschikbaarheid van aannemersbestekken voor bepaalde posten of door het ontstaan van grote hoeveelheden, zullen de hierboven verstrekte richtlijnen toegepast worden met matiging.


Stedebouwkundige attesten

Samenstelling dossier : per uurprestatie : 57.83 € ( 2 333 F ) ; met een minimum van 173.47 € ( 6 998 F )

Tussenkomsten en bezoeken aan Bestuur van Stedenbouw : per uurprestatie : 57.83 € ( 2 333 F ) plus verplaatsingskosten


Verkavelingsvergunningen

Principes: Voorafgaandelijke topografische verrichtingen dienen afzonderlijk berekend te worden.

Voorafgaandelijke stappen, informaties, enz... dienen berekend te worden per prestatie volgens uurtarief.
Zijn niet inbegrepen in de erelonen : maquetten, perspectieven, publiciteit, bijzondere studies, concertatiebijeenkomsten, bezoeken aan stedenbouwkundige diensten e.d.

De huidige richtlijnen werden opgesteld op basis van de vereiste documenten opdat een dossier zou volledig zijn volgens de huidige reglementering inzake de Wet op de Stedenbouw.

Verkaveling zonder aanleg of verbreding van de wegenis
De opdracht omvat :
bijstand aan de verkavelaar in zijn optiekeuzen wat betreft het type van de te realiseren uitrusting;
opstellen van de aanvraag;
het eigendomsattest;
de eventuele belofte van grondafstand;
het situatieplan;
het plan van de occupatie van de bodem en het reliëf;
het eigenlijke verkavelingsontwerp inhoudend de percelen, hun oppervlakte, de onderscheiden bestemmingszones van de verkaveling en alle inlichtingen vereist door de reglementering in voege;
de voorgesteld stedenbouwkundige voorschriften.

Ereloon op basis van oppervlakte en aantal loten:

 • van 0 tot 1 ha : .17 € ( 6 F ) per m² bruto-oppervlakte van het te verkavelen terrein,
 • van 1 tot 5 ha : .14 € ( 5 F ) per m² bruto-oppervlakte van het te verkavelen terrein,
 • boven de 5 ha : .11 € ( 4 F ) per m² bruto-oppervlakte van het te verkavelen terrein,
 • te vermeerderen met 70.83 € ( 2 857 F ) per lot.
 • minimumtarief : 886.38 € ( 35 756 F )

Verkaveling met aanleg of verbreding van de wegenis
Buiten de hierboven beschreven opdracht omvat de opdracht : het opstellen van een voorontwerp van de uit te voeren werken evenals van een ramend bestek.
Zelfde ereloon als hierboven, doch te vermeerderen met 1% van de schattingsprijs der werken.
Minimumtarief : 1772.74 € ( 71 512 F )


Allerlei

Uurloon zonder topografisch materiaal: 57.83 € ( 2 333 F )

Uurloon met topografisch materiaal: 93.42 € ( 3 768 F )

Kilometerkosten: .53 € ( 21 F )

Dactilografie brieven (per blad): 6.66 € ( 269 F )
dactiografie verslagen (per blad): 8.88 € ( 358 F )

Foto's (eerste exemplaar): 2.97 € ( 120 F )
Foto's (extra exemplaren) : .87 € ( 35 F )

Fotokopies: .28 € ( 11 F )